Venues in Sri Muktsar Sahib

Venues In Sri Muktsar Sahib (2)

Family Restaurant (Make-shift Arrangement)

City Hotel

 Near Telephone Exchange, Kacha Udekaran Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab, India

25 Total Rooms 100 Max. Capacity 1500 Sq. Ft. Total Area

Kitty Hall

City Hotel

 Near Telephone Exchange, Kacha Udekaran Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab, India

25 Total Rooms 40 Max. Capacity 500 Sq. Ft. Total Area
Awesome Image